Geeresteinselaan 79 Tel.: 033 285 87 00
3931 JB Woudenberg E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit document omvat de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crown Gillmore B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30143054) en welke gelden voor alle door haar aangeboden diensten.

 Naast bepalingen die gelden voor alle door Crown Gillmore B.V. aangeboden diensten (I), zijn in dit document tevens afzonderlijk gerubriceerde bepalingen opgenomen voor specifiek benoemde diensten (II). Bepalingen opgenomen in specifieke dienstverleningsrubrieken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven de bepalingen weergegeven in de rubriek ‘Algemeen’.

 I)                    Algemeen

Artikel 1 – Definities

De in de algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd.

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Crown Gillmore
Crown Gillmore Crown Gillmore B.V.
Interim Manager de natuurlijke of rechtspersoon die als opdrachtnemer een Overeenkomst sluit met Crown Gillmore
Opdrachtgever de partij die een overeenkomst is aangegaan met Crown Gillmore
Overeenkomst  iedere overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW tussen Opdrachtgever en Crown Gillmore of tussen Coach en Crown Gillmore of tussen Interim Manager en Crown Gillmore
Tarief

de door Opdrachtgever verschuldigde financiële vergoeding aan Crown Gillmore voor door of namens Crown Gillmore verleende  diensten

Artikel 2 – Werking

2.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2     Door Opdrachtgever, de Coach of de Interim Manager gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Crown Gillmore nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3     In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

 3.1     Een offerte van Crown Gillmore wordt in overleg met Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Een offerte heeft een vrijblijvend karakter. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een door Crown Gillmore opgesteld contract door Opdrachtgever is ondertekend en retour ontvangen, tenzij Crown Gillmore en Opdrachtgever ondubbelzinnig anderszins schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2     Crown Gillmore spant zich naar beste vermogen in om, op basis van haar kwaliteiten, kennis en vaardigheden uitvoering te geven aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst. Verplichtingen die Crown Gillmore aangaat met een Opdrachtgever, de Coach of de Interim Manager vormen derhalve uitsluitend inspanningsverbintenissen.

3.3     Indien Opdrachtgever wenst dat een specifiek persoon namens Crown Gillmore uitvoering geeft aan de Overeenkomst, dan dient dit vooraf expliciet en schriftelijk met Crown Gillmore te zijn overeengekomen.

3.4     Crown Gillmore bepaalt – als zij zelf optreedt als Opdrachtnemer – de wijze waarop de verleende Opdracht wordt uitgevoerd. Crown Gillmore houdt daarbij rekening met tijdig verstrekte en binnen de branche en het kader van de Overeenkomst verantwoorde aanwijzingen van de Opdrachtgever, zulks evenwel ter finale beoordeling van Crown Gillmore.

3.5     Het risico van de juiste uitvoering van telefonisch gegeven aanwijzingen door of namens de Opdrachtgever en het door de Opdrachtgever gebruikte communicatiemiddel berust bij de Opdrachtgever.

3.6     De Opdrachtgever stemt ermee in dat Crown Gillmore de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren middels door haar te bepalen medewerkers van Crown Gillmore of zo nodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

3.7.    Crown Gillmore dient in het kader van de verstrekte opdracht uitsluitend het belang van de Opdrachtgever en de uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen en mogen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, tenzij wettelijk anders is bepaald of dit in de Overeenkomst expliciet vooraf is opgenomen.

3.8     Het dossier van de Opdrachtgever zal na het beëindigen van de Opdracht maximaal zeven jaar worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

3.9     De rechtsvordering tot afgifte van stukken aan de Opdrachtgever of diens rechtverkrijgenden verjaart na verloop van vijf jaren na het eindigen van de bemoeienissen van Crown Gillmore (artikel 7:412 BW). Uitgangspunt voor het ingaan van die termijn is – behoudens tegenbewijs – het tijdstip van eindigen van de bemoeienissen van Crown Gillmore, zoals blijkt uit de laatst aan de Opdrachtgever verzonden mededeling.

3.10   Eventuele in de overeenkomst of daarna door Crown Gillmore of Opdrachtgever gestelde termijnen waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen – slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert geen toerekenbare tekortkoming van Crown Gillmore op en mitsdien ook geen grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. Opdrachtgever kan bij overschrijding van een dergelijke termijn, wel een nieuwe, redelijke termijn stellen, waarbinnen Crown Gillmore de werkzaamheden, behoudens overmacht, wel uitgevoerd dient te hebben. Overschrijding van de nieuwe, redelijke termijn levert pas een grond op voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever.

 Artikel 4 – Financiële vergoeding en betaling

 4.1     Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, brengt Crown Gillmore voor haar dienstverlening de overeengekomen Tarieven bij Opdrachtgever in rekening. Het Tarief is exclusief btw. In het Tarief zijn kosten voor materialen, leermiddelen en rapporten inbegrepen. Andere kosten verband houdend met of voortvloeiend uit de dienstverlening, waaronder begrepen reis- en verblijfkosten, worden met specificatie hetzij tussentijds hetzij maandelijks achteraf, door Crown Gillmore bij Opdrachtgever gedeclareerd. Voor reiskosten geldt dat Crown Gillmore een nader met Opdrachtgever overeen te komen tarief per kilometer bij Opdrachtgever in rekening zal brengen.

4.2     Door Crown Gillmore gemaakte kosten in verband met mediawerving worden, na voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever, afzonderlijk in rekening gebracht.

4.3     Crown Gillmore is gerechtigd om van Opdrachtgever betaling van een voorschotbedrag te verlangen en de uitvoering van haar dienstverlening pas te starten na ontvangst van dit voorschotbedrag.

4.4     Facturen van Crown Gillmore dienen binnen veertien dagen na dagtekening door middel van overschrijving op een aan Crown Gillmore gekoppeld rekeningnummer door Opdrachtgever te worden voldaan. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de voornoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Opdrachtgever over de openstaande factuur tevens een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente te vermeerderen met vier punten. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden om aan Crown Gillmore de eventuele incassokosten overeenkomstig het tarief van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van € 500,00.

4.5     Opdrachtgever kan zich tegenover Crown Gillmore niet rechtsgeldig beroepen op verrekening (artikel 6:127 BW) of opschorting (artikel 6:52) ten aanzien van de betalingsverplichting van opeisbare facturen van Crown Gillmore.

 Artikel 5 – Aansprakelijkheid

 5.1     Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever Crown Gillmore onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, of de (noodzakelijke) informatie niet (tijdig) heeft verstrekt, is Crown Gillmore voor de daardoor of als gevolg daarvan ontstane schade nimmer aansprakelijk en aanvaardt Crown Gillmore geen aansprakelijkheid.

5.2     De aansprakelijkheid van Crown Gillmore jegens een Opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van werkzaamheden overeenkomstig de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende zorgplicht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Crown Gillmore afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering na vaststelling in het desbetreffende eventuele geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Is geen dekking aanwezig of wordt die door de aansprakelijkheidsverzekeraar niet verleend, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 10% van de aantoonbare directe schade, met een maximum van € 15.000,00 per gebeurtenis.

5.3     Bij het inschakelen van derden door Crown Gillmore, zal Crown Gillmore steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Noch Crown Gillmore noch de Coach of Interim Manager is voor eventuele tekortkomingen van deze derden aansprakelijk. In dat geval gelden tevens de aansprakelijkheidsbeperkingen als bedoeld in artikel 5.2.

5.4     De voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet voor opzet of grove schuld van Crown Gillmore of door haar ingeschakelde derden, daaronder begrepen de Coach of de Interim manager. De bewijslast hiervan rust bij de Opdrachtgever.

5.5     Voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de onderneming van Opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door Crown Gillmore, is Crown Gillmore nimmer aansprakelijk, behoudens in geval deze schade werd veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. De bewijslast hiervan rust bij de Opdrachtgever.

5.6     Opdrachtgever vrijwaart Crown Gillmore tegen alle aanspraken van derden, de Coach of Interim Manager daaronder begrepen, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een Overeenkomst samenhangen.

5.8     Opdrachtgever vrijwaart Crown Gillmore tegen alle mogelijke aanspraken van derden, de Coach of Interim Manager daaronder begrepen, voor het geval Crown Gillmore op grond van verdragen, wetten en/of de geldende beroepsregels gedwongen is de opdracht terug te geven en/of gedwongen wordt medewerking te verlenen aan overheidsinstanties, welke gerechtigd zijn gevraagd c.q. ongevraagde informatie te ontvangen, welke Crown Gillmore in de uitoefening van de opdracht van Opdrachtgever of derden heeft ontvangen.

5.9     Crown Gillmore geeft Opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de door de Coach en/of Interim Manager aan Opdrachtgever verstrekte adviezen, rapportages of gedane toezeggingen.

Artikel 6 – Beëindiging van de Overeenkomst

 6.1      De Overeenkomst, waarbij Crown Gillmore als Opdrachtnemer fungeert, kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden.

6.2     Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, hebben Crown Gillmore en Opdrachtgever ieder afzonderlijk de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden indien:

          a) de andere partij, na een deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst;

          b) de andere partij in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend;

          c) de andere partij in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend;

          d) de andere partij anderszins in liquidatie verkeert of is ontbonden.

6.3      Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Crown Gillmore, mits zij Crown Gillmore in een dergelijk geval eerst per aangetekende brief een zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling heeft toegezonden waarbij Opdrachtgever aan Crown Gillmore een redelijke termijn geeft om de vermeende tekortkoming te zuiveren.

 Artikel 7 – Geheimhouding en Regels

7.1     Crown Gillmore is, tenzij anders overeengekomen of zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

7.2     Crown Gillmore is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Crown Gillmore of een individueel directielid c.q. medewerker voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, bestuursrechtelijke of strafprocedure, waarbij dergelijke informatie, gegevens of stukken van belang kunnen zijn.

7.3     Crown Gillmore onderschrijft de kernwaarden uit de kerncode welke geldt voor de Orde van organisatiekundigen en adviseurs (Ooa), Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM), Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en Raad voor Interim Management (RIM). Indien en voor zover deze afwijken of onverenigbaar zijn met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

 8.1     Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2     Indien een geschil tussen Crown Gillmore en Opdrachtgever niet in onderling overleg in der minne kan worden opgelost, is alleen de rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem in eerste instantie bevoegd om kennis te nemen van een aanhangig te maken procedure.

 Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

 9.1     In de verhouding tussen Partijen is Crown Gillmore Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij uit het geheel van omstandigheden voortvloeit dat Crown Gillmore verwerker of gedeeld verwerkingsverantwoordelijke is. In het laatste geval zullen partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten. Crown Gillmore verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van en in opdracht van Opdrachtgever en ter uitvoering van de Opdracht.

9.2     Nadat de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst is geëindigd of op eerste verzoek van Opdrachtgever, zal Crown Gillmore de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

9.3     Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Crown Gillmore passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, conform artikel 32 van de AVG. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:

          a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;

          b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

          c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

          d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

9.4     De technische en organisatorische maatregelen van Verwerker worden door Crown Gillmore periodiek geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

9.5     Indien zich ten aanzien van de door Crown Gillmore verwerkte persoonsgegevens een inbreuk (datalek) in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving voordoet, zal Crown Gillmore dit tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) melden.

9.6     Ook nadat de melding is gedaan, zal Crown Gillmore Opdrachtgever regelmatig informeren over nieuwe ontwikkelingen rond het incident en van de maatregelen die Crown Gillmore treft om de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te voorkomen.

 II)      Specifiek

 A)      Specifiek Executive Search

 1.         Meer specifiek ten opzichte van artikel 4, geldt voor deze dienst van Crown Gillmore dat hier een nader met Opdrachtgever overeen te komen bedrag wordt afgesproken. Dienaangaande geldt dat Crown Gillmore de Opdrachtgever factureert in drie termijnen; 40% bij aanvang van de Overeenkomst, 35% bij introductie van de kandidaten en een laatste termijn bij indiensttreding van de geplaatste kandidaat.

2.         De Opdrachtgever onthoudt zich lopende de opdracht van activiteiten die Crown Gillmore bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De Opdrachtgever maakt geen gebruik van diensten van anderen dan Crown Gillmore. Buiten Crown Gillmore om brengt de Opdrachtgever geen overeenkomst tot stand met de kandidaat en voert daartoe ook zelf geen onderhandelingen.

3.         Indien de Overeenkomst tussentijds wordt beëindigd en binnen twaalf maanden na beëindiging van de Opdracht toch een Overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en een door Crown Gillmore geworven en/of voorgedragen kandidaat, heeft Crown Gillmore recht op de volledige overeengekomen vergoeding als Crown Gillmore genoegzaam bewijs levert of aannemelijk maakt dat de totstandkoming van de Overeenkomst met betrekking tot de Opdracht het gevolg is van dienstverlening van Crown Gillmore aan de Opdrachtgever tijdens de looptijd van de Opdracht en onverminderd het recht van Crown Gillmore om de werkelijk geleden schade te verhalen.

B)        Specifiek interim opdracht van Opdrachtgever

1.         Meer specifiek ten opzichte van artikel 4.1 geldt dat het door Crown Gillmore bij Opdrachtgever, maandelijks achteraf, in rekening gebrachte Tarief is gebaseerd op een vergoeding over de door de Interim Manager daadwerkelijk voor Opdrachtgever gewerkte uren/dagen, tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst. 

2.       Opdrachtgever is verplicht ten aanzien van de Interim Manager gehouden de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 6:171 en 7:658 BW en/of de betreffende Arbo-regelgeving en/of aanverwante regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Zijn de bedoelde verplichtingen niet (afdoende) nagekomen door Opdrachtgever, of oordeelt de rechter dat van enigerlei aansprakelijkheid ter zake ten laste van Crown Gillmore sprake is, dan is Opdrachtgever jegens Crown Gillmore gehouden tot vergoeding van de schade daardoor ontstaan bij Interim Manager (of aan derden, zoals bijvoorbeeld – maar daartoe niet beperkt – (sociale) verzekeraars die regres nemen) dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden overkomen en dient Opdrachtgever Crown Gillmore terzake te vrijwaren. Indien Opdrachtgever binnen                            twaalf maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, zonder tussenkomst van Crown Gillmore een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige maar op gelijke diensten gerichte overeenkomst met Interim Manager aangaat, is Opdrachtgever aan Crown Gillmore een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 30% van het voordien overeengekomen bruto jaarsalaris met Interim Manager, onverminderd het recht van Crown Gillmore om de werkelijk geleden schade te verhalen.

 C)        Specifiek opdracht coaching van Opdrachtgever

 1.         Meer specifiek ten opzichte van artikel 4.1 geldt dat het door Crown Gillmore bij Opdrachtgever, maandelijks achteraf, in rekening gebrachte Tarief is gebaseerd op een vergoeding over de door de Coach daadwerkelijk voor Opdrachtgever gewerkte uren, tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst. 

2.         Indien Opdrachtgever binnen twaalf maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, zonder tussenkomst van Crown Gillmore een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige maar op gelijke diensten gerichte overeenkomst met Coach aangaat, is Opdrachtgever aan Crown Gillmore een direct opeisbare boete verschuldigd gelijk aan 30% van de voordien met de Coach overeengekomen bruto (jaar)vergoeding, onverminderd het recht van Crown Gillmore om de werkelijk geleden schade te verhalen.

D)        Specifiek tussen Interim Manager/Coach en Crown Gillmore als Opdrachtgever

 1.         Interim Manager/Coach zal alle informatie die hem ter uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever of de organisatie waar hij geplaatst is ter beschikking is gesteld strikt vertrouwelijk behandelen, zowel voor, tijdens en na uitvoering van zijn werkzaamheden. Interim Manager/Coach zal geen vertrouwelijke informatie aan derden ter kennis brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever of de organisatie waar hij geplaatst is. Informatie kwalificeert als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever of de organisatie waar hij is geplaatst, is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overtreding van dit geheimhoudingsbeding verbeurt Interim Manager/Coach aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 20.000,00 per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtgever om terzake nakoming te vorderen en de werkelijk geleden schade op Interim Manager/Coach te verhalen.

2.         Interim Manager/Coach factureert Crown Gillmore maandelijks achteraf de door hem verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever. De factuur is steeds voorzien van een specificatie van de dagelijks in rekening gebrachte uren, werkzaamheden en reiskosten, verder: “de specificatie”. De specificatie wordt vooraf door (de bestuurder van) de organisatie waar Opdrachtnemer zijn werkzaamheden verricht schriftelijk gevalideerd, geaccordeerd en/of ondertekend, waarna deze met factuur kan worden ingediend bij Crown Gillmore. Crown Gillmore verplicht zich deze factuur van Interim Manager/Coach via een elektronische overschrijving te voldoen nadat zij van Opdrachtgever zelf betaling heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tot betaling aan Crown Gillmore, is Crown Gillmore niet aansprakelijk jegens Interim Manager/Coach noch gehouden tot zelfstandige vergoeding aan Interim Manager/Coach. Crown Gillmore zal zich er in een dergelijk geval voor inspannen om alsnog betaling van Opdrachtgever te verkrijgen mits deze voorzien is van de specificatie en door de Opdrachtgever gevalideerd, geaccordeerd en/of ondertekend is.

3.         Interim Manager/Coach vrijwaart Crown Gillmore voor alle schade van Opdrachtgever welke voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Interim Manager/Coach jegens Opdrachtgever. Daarnaast vrijwaart Interim Manager/Coach Crown Gillmore voor aanspraken van derden terzake invordering c.q. afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies. Interim Manager/Coach draagt gedurende de Overeenkomst zorg voor een geldige VAR verklaring of zal, indien dit voor de Belastingdienst noodzakelijk blijkt, met Crown Gillmore een modelovereenkomst aangaan zoals (conform bijlage 2) door de Belastingdienst vereist en geaccepteerd.

4.         Het inschakelen van derden door Interim Manager/Coach ten behoeve van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Interim Manager en worden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Crown Gillmore niet vergoed.

5.         Interim Manager/Coach staat er jegens Crown Gillmore voor in dat hij zich adequaat heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst.

6.         Crown Gillmore is, zonder verder te zijn gehouden tot betaling van enigerlei vergoeding hoe ook genaamd, gerechtigd de Overeenkomst met Interim Manager/Coach te allen tijde direct te beëindigen, indien Opdrachtgever aan Crown Gillmore schriftelijk meedeelt dat zij vanwege een verschil van inzicht of een vertrouwensbreuk met Interim Manager/Coach of een andere reden, als gevolg waarvan voortzetting van Opdrachtgever niet meer van haar kan worden gevergd, de werkzaamheden niet langer door Interim Manager/Coach wenst te laten uitvoeren.

E)         Specifiek opdracht consultancy tussen Crown Gillmore en Opdrachtgever

1.         Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Crown Gillmore kan beschikken over de bescheiden en gegevens, welke volgens Crown Gillmore benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aangeleverde bescheiden en gegevens. Crown Gillmore zal alle informatie die haar ter uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld strikt vertrouwelijk behandelen, zowel voor, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden.

2.       Tenzij anders overeengekomen omvat het Tarief een vergoeding voor ieder uur dat Crown Gillmore heeft besteed aan werkzaamheden voor Opdrachtgever.

3.       Crown Gillmore behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en ten aanzien waarvan Crown Gillmore rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.


Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Cookie informatie | Cookie verklaring