Geeresteinselaan 79 Tel.: 033 285 87 00
3931 JB Woudenberg E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit document omvat de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Crown Gillmore B.V. (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30143054) en welke gelden voor alle door haar aangeboden diensten.

Naast bepalingen die gelden voor alle door Crown Gillmore B.V. aangeboden diensten, zijn in dit document tevens afzonderlijk gerubriceerde bepalingen opgenomen voor specifiek benoemde diensten. Bepalingen opgenomen in specifieke dienstverleningsrubrieken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven de bepalingen weergegeven in de rubriek ‘Algemeen’.

I) Algemeen

Artikel 1 - Definities

De in de algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis als hieronder gedefinieerd.
Algemene Voorwaarden Coach

Algemene Voorwaarden

:

deze algemene voorwaarden van Crown Gillmore

Coach

:

de natuurlijke of rechtspersoon die als opdrachtnemer een Overeenkomst sluit met Crown Gillmore

Crown Gillmore  : Crown Gillmore B.V. 
Interim Manager  : de natuurlijke of rechtspersoon die als opdrachtnemer een Overeenkomst sluit met Crown Gillmore
Opdrachtgever : de partij die een overeenkomst is aangegaan met Crown Gillmore
Overeenkomst : iedere overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW tussen Opdrachtgever en Crown Gillmore of tussen Coach en Crown Gillmore of tussen Interim Manager en Crown Gillmore
Tarief : de door Opdrachtgever verschuldigde financiële vergoeding aan Crown Gillmore voor haar dienstverlening


Artikel 2 – Werking

2.1  De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2  Door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing op de Overeenkomst en worden door Crown Gillmore nadrukkelijk van de hand gewezen.

2.3  In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert hetgeen is bepaald in de Overeenkomst.

Artikel 3 – Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst

3.1  Een offerte van Crown Gillmore wordt in overleg met Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch opgemaakt en aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt. Een offerte heeft een vrijblijvend karakter. Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat een door Crown Gillmore opgesteld contract door Opdrachtgever is ondertekend en retour ontvangen, tenzij Crown Gillmore en Opdrachtgever ondubbelzinnig anderszins schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2  Crown Gillmore spant zich naar beste vermogen in om, op basis van haar kwaliteiten, kennis en vaardigheden uitvoering te geven aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

3.3  Indien Opdrachtgever wenst dat een specifiek persoon namens Crown Gillmore uitvoering geeft aan de Overeenkomst, dan dient dit expliciet en schriftelijk te zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Financiële vergoeding en betaling

4.1  Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, brengt Crown Gillmore voor haar dienstverlening de overeengekomen Tarieven bij Opdrachtgever in rekening. Het Tarief is exclusief BTW. In het Tarief zijn kosten voor materialen, leermiddelen en rapporten inbegrepen. Andere kosten verband houdend met of voortvloeiend uit de dienstverlening, waaronder begrepen reis- en verblijfkosten, worden met specificatie hetzij tussentijds hetzij maandelijks achteraf, door Crown Gillmore bij Opdrachtgever gedeclareerd. Voor reiskosten geldt dat Crown Gillmore het fiscaal onbelaste tarief per kilometer bij Opdrachtgever in rekening zal brengen.

4.2  Door Crown Gillmore gemaakte kosten in verband met mediawerving worden, na voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever, afzonderlijk in rekening gebracht.

4.3  Crown Gillmore is gerechtigd om van Opdrachtgever betaling van een voorschotbedrag te verlangen en de uitvoering van haar dienstverlening pas te starten na ontvangst van dit voorschotbedrag.

4.4  Facturen van Crown Gillmore dienen binnen 14 dagen na dagtekening door middel van overschrijving op een aan Crown Gillmore gekoppeld rekeningnummer door Opdrachtgever te worden voldaan. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft te betalen binnen de voornoemde termijn, is Opdrachtgever van rechtswege direct en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is Opdrachtgever over de openstaande factuur tevens een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente te vermeerderen met vier punten. Tevens is Opdrachtgever alsdan gehouden om aan Crown Gillmore de eventuele incassokosten, inclusief kosten juridische bijstand, volledig te vergoeden met een minimum van EUR 500,-.

4.5 Opdrachtgever kan zich tegenover Crown Gillmore niet rechtsgeldig beroepen op verrekening (6:127 BW) of opschorting (6:52) ten aanzien van de betalingsverplichting.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1  De totale aansprakelijkheid van Crown Gillmore wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 10 % van de voor de Overeenkomst door Crown Gillmore in rekening gebrachte financiële vergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Crown Gillmore voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan EUR 15.000 [zegge: vijftienduizend euro].

5.2  De aansprakelijkheid van Crown Gillmore voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, vernietiging, verminking of verlies van documenten of gegevens, is uitgesloten.

5.3  Artikel 5.1 en 5.2 zijn eveneens van toepassing indien Crown Gillmore zich voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft bediend van niet ondergeschikten (6:171 BW) of vertegenwoordigers (6:172 BW). Hetgeen is bepaald in dit artikel 5 geldt mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Crown Gillmore zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, waaronder een Coach en Interim Manager.

5.4  Crown Gillmore geeft Opdrachtgever geen enkele garantie met betrekking tot de door de Coach en/of Interim Manager aan Opdrachtgever verstrekte adviezen, rapportages of gedane toezeggingen.

5.5  Opdrachtgever vrijwaart Crown Gillmore voor alle aanspraken van derden wegens een toerekenbare tekortkoming van een Coach of Interim Manager.

Artikel 6 – Beëindiging van de Overeenkomst

6.1  De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd, behoudens in de gevallen als omschreven in de volgende artikelleden.

6.2  Met inachtneming van het uitgangspunt als genoemd in lid 1 van dit artikel, hebben Crown Gillmore en Opdrachtgever ieder afzonderlijk de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden indien:

a) de andere partij, na een deugdelijke ingebrekestelling, blijvend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst;

b) de andere partijen in staat van faillissement is verklaard of daartoe een verzoek is ingediend;

c) de andere partij in surseance van betaling verkeert of daartoe een verzoek is ingediend; d) de andere partij anderszins in liquidatie verkeert of is ontbonden.

6.3  Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Crown Gillmore, mits zij Crown Gillmore in een dergelijk geval eerst per aangetekende brief een zo gedetailleerd mogelijke ingebrekestelling heeft toegezonden waarbij Opdrachtgever aan Crown Gillmore een redelijke termijn geeft om de vermeende tekortkoming te zuiveren.

Artikel 7 - Regels

7.1 Crown Gillmore onderschrijft de kernwaarden uit de kerncode welke geldt voor de Orde van organisatiekundigen en adviseurs (Ooa), Nederlandse Vereniging voor Interim Managers (NVIM), Raad van Organisatie-Adviesbureaus (ROA) en Raad voor Interim Management (RIM). Indien en voor zover deze afwijken of onverenigbaar zijn met de bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

Artikel 8 – Toepasselijk recht en geschillen

8.1  Op iedere Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2  Indien een geschil tussen Crown Gillmore en Opdrachtgever niet in onderling overleg in der minne kan worden opgelost, is alleen de rechter van de rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht in eerste instantie bevoegd om kennis te nemen van een aanhangig te maken procedure.

Artikel 9 – Verwerking van persoonsgegevens

9.1  In de verhouding tussen Partijen is Crown Gillmore Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij uit het geheel van omstandigheden voortvloeit dat Crown Gillmore verwerker of gedeeld verwerkingsverantwoordelijke is. In het laatste geval zullen partijen een separate verwerkersovereenkomst sluiten. Crown Gillmore verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van en in opdracht van Opdrachtgever en ter uitvoering van de Opdracht.

9.2  Nadat de dienstverlening uit hoofde van de Overeenkomst is geëindigd of op eerste verzoek van Opdrachtgever, zal Crown Gillmore de verwerkte persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk.

9.3  Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, treft Crown Gillmore passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, conform artikel 32 van de AVG. Deze maatregelen omvatten onder meer het volgende:

a) de pseudonimisering en versleuteling van persoonsgegevens;

b) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;

c) het vermogen om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de persoonsgegevens tijdig te herstellen;

d) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

9.4  De technische en organisatorische maatregelen van Verwerker worden door Crown Gillmore periodiek geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.

9.5  Indien zich ten aanzien van de door Crown Gillmore verwerkte persoonsgegevens een inbreuk (datalek) in de zin van de toepasselijke wet- en regelgeving voordoet, zal Crown Gillmore dit tijdig bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) melden.

9.6  Ook nadat de melding is gedaan, zal Crown Gillmore Opdrachtgever regelmatig informeren over nieuwe ontwikkelingen rond het incident en van de maatregelen die Crown Gillmore treft om de gevolgen van het incident te beperken en herhaling te voorkomen.

 

II) Specifiek

A) Specifiek Executive Search

1. Meer specifiek ten opzichte van artikel 4, geldt voor deze dienst van Crown Gillmore dat het Tarief gelijk is aan de som van 25 % van het geprognosticeerde bruto jaarsalaris inclusief emolumenten van de te selecteren kandidaat. Dienaangaande geldt dat Crown Gillmore de Opdrachtgever factureert in drie termijnen; 40 % bij aanvang van de Overeenkomst, 35 % bij introductie van de kandidaten en een laatste termijn bij indiensttreding van de geplaatste kandidaat op basis van het daadwerkelijk overeengekomen bruto jaarsalaris inclusief emolumenten.

B) Specifiek interim opdracht van Opdrachtgever

1. Meer specifiek ten opzichte van artikel 4.1 geldt dat het door Crown Gillmore bij Opdrachtgever, maandelijks achteraf, in rekening gebrachte Tarief is gebaseerd op een vergoeding over de door de Interim Manager daadwerkelijk voor Opdrachtgever gewerkte uren/dagen, tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Opdrachtgever is verplicht ten aanzien van de Interim Manager gehouden de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 6:171 en 7:658 BW en/of de betreffende Arbo-regelgeving en/of aanverwante regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. Zijn de bedoelde verplichtingen niet (afdoende) nagekomen door Opdrachtgever, of oordeelt de rechter, dat van enigerlei aansprakelijkheid ter zake ten laste van Crown Gillmore sprake is, dan is Opdrachtgever jegens Crown Gillmore gehouden tot vergoeding van de schade daardoor ontstaan bij Interim Manager (of aan derden, zoals bijvoorbeeld - maar daartoe niet beperkt – (sociale) verzekeraars die regres nemen) dientengevolge in de uitoefening van zijn werkzaamheden overkomen.

3. Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, zonder tussenkomst van Crown Gillmore een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige maar op gelijke diensten gerichte overeenkomst met Interim Manager aangaat, is Opdrachtgever aan Crown Gillmore een direct opeisbare – en niet voor matiging vatbare - boete verschuldigd gelijk aan 30% van het voordien overeengekomen bruto jaarsalaris.

C) Specifiek opdracht coaching van Opdrachtgever

1. Meer specifiek ten opzichte van artikel 4.1 geldt dat het door Crown Gillmore bij Opdrachtgever, maandelijks achteraf, in rekening gebrachte Tarief is gebaseerd op een vergoeding over de door de Coach daadwerkelijk voor Opdrachtgever gewerkte uren, tenzij anders is vastgelegd in de Overeenkomst.

2. Indien Opdrachtgever binnen 12 maanden nadat de Overeenkomst is geëindigd, zonder tussenkomst van Crown Gillmore een arbeidsovereenkomst dan wel een andersoortige maar op gelijke diensten gerichte overeenkomst met Coach aangaat, is Opdrachtgever aan Crown Gillmore een direct opeisbare – en niet voor matiging vatbare - boete verschuldigd gelijk aan 30% van de voordien overeengekomen bruto (jaar)vergoeding.

D) Specifiek tussen Interim Manager/Coach en Crown Gillmore

1. Interim Manager/Coach zal alle informatie die hem ter uitvoering van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld strikt vertrouwelijk behandelen, zowel voor, tijdens en na uitvoering van zijn werkzaamheden. Interim Manager/Coach zal geen vertrouwelijke informatie aan derden ter kennis brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Informatie kwalificeert als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij overtreding van dit geheimhoudingsbeding verbeurt Interim Manager/Coach aan Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 20.000,- per overtreding, onverminderd het recht van Opdrachtgever om terzake nakoming te vorderen en de werkelijk geleden schade op Interim Manager/Coach te verhalen.

2. Interim Manager/Coach factureert Crown Gillmore maandelijks achteraf de door hem verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever. Crown Gillmore verplicht zich de declaratie van Interim Manager/Coach onmiddellijk via een elektronische overschrijving te voldoen nadat zij van Opdrachtgever zelf betaling heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft tot betaling aan Crown Gillmore, is Crown Gillmore niet aansprakelijk jegens Interim Manager/Coach noch gehouden tot zelfstandige vergoeding aan Interim Manager/Coach. Crown Gillmore zal zich er in een dergelijk geval vergaand voor inspannen om alsnog betaling van Opdrachtgever te verkrijgen.

3. Interim Manager/Coach vrijwaart Crown Gillmore voor alle schade van Opdrachtgever welke voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van Interim Manager/Coach jegens Opdrachtgever. Daarnaast vrijwaart Interim Manager/Coach Crown Gillmore voor aanspraken van derden terzake invordering c.q. afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies. “Interim Manager/Coach draagt gedurende de Overeenkomst zorg voor een geldige VAR verklaring of zal, indien dit voor de Belastingdienst noodzakelijk blijkt, met Crown Gillmore BV een modelovereenkomst aangaan zoals (cf bijlage 2) door de Belastingdienst vereist en geaccepteerd.

4. Het inschakelen van derden door Interim Manager/Coach ten behoeve van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, geschiedt volledig voor eigen rekening en risico van Interim Manager.

5. Interim Manager/Coach staat er jegens Crown Gillmore voor in dat hij zich adequaat heeft verzekerd tegen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Crown Gillmore is, zonder te zijn gehouden tot betaling van enigerlei vergoeding hoe ook genaamd, gerechtigd de Overeenkomst met Interim Manager/Coach direct te beëindigen indien Opdrachtgever de werkzaamheden niet langer door Interim Manager/Coach wenst te laten uitvoeren.

E) Specifiek opdracht consultancy tussen Crown Gillmore en Opdrachtgever

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Crown Gillmore kan beschikken over de bescheiden en gegevens welke volgens Crown Gillmore benodigd zijn om de werkzaamheden te kunnen verrichten. Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aangeleverde bescheiden en gegevens. Crown Gillmore zal alle informatie die haar ter uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever ter beschikking is gesteld strikt vertrouwelijk behandelen, zowel voor, tijdens en na uitvoering van de werkzaamheden.

2. De termijnen waarbinnen Crown Gillmore haar werkzaamheden, voortvloeiend uit de Overeenkomst, dient te hebben afgerond, zijn geen fatale termijnen tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen.

3. Tenzij anders overeengekomen omvat het Tarief een vergoeding voor ieder uur dat Crown Gillmore heeft besteed aan werkzaamheden voor Opdrachtgever.

4. Crown Gillmore behoudt zich alle rechten van intellectueel eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkeld en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, en ten aanzien waarvan Crown Gillmore rechten van intellectueel eigendom heeft of geldend kan maken.


Algemene voorwaarden | Privacy verklaring | Cookie informatie | Cookie verklaring